Free Consultant
Hỗ trợ tại Hà Nội
Hỗ trợ tại TP.HCM
Hỗ trợ kỹ thuật
Bộ phận kinh doanh
WatchGuard XTM 25

200 Mbps Firewall Throughput
30 Mbps VPN Throughput
55 Mbps UTM Throughput
5 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 25 Wireless

110 Mbps Firewall Throughput
35 Mbps VPN Throughput
20 Mbps XTM Throughput
10 Branch Office VPN Tunnels
802.11a/b/g/n Wireless

WatchGuard XTM 26

350 Mbps Firewall Throughput
55 Mbps VPN Throughput
30 Mbps XTM Throughput
40 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 26 Wireless

350 Mbps Firewall Throughput
55 Mbps VPN Throughput
30 Mbps XTM Throughput
40 Branch Office VPN Tunnels
802.11a/b/g/n Wireless

WatchGuard XTM 33

850 Mbps Firewall Throughput
100 Mbps VPN Throughput
146 Mbps UTM Throughput
50 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 33 Wireless

850 Mbps Firewall Throughput
100 Mbps VPN Throughput
146 Mbps UTM Throughput
50 Branch Office VPN Tunnels
802.11a/b/g/n Wireless

WatchGuard XTM 330

1.4 Gbps Firewall Throughput
240 Mbps VPN Throughput
298 Mbps UTM Throughput
50 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 515

2 Gbps Firewall Throughput
250 Mbps VPN Throughput
850 Mbps UTM Throughput
65 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 525

2.5 Gbps Firewall Throughput
350 Mbps VPN Throughput
1.0 Gbps UTM Throughput
75 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 535

3.0 Gbps Firewall Throughput
550 Mbps VPN Throughput
1.1 Gbps UTM Throughput
200 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 545

3.5 Gbps Firewall Throughput
750 Mbps VPN Throughput
1.2 Gbps UTM Throughput
600 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 850

8 Gbps Firewall Throughput
8 Gbps VPN Throughput
3 Gbps UTM Throughput
5000 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 860

11 Gbps Firewall Throughput
8 Gbps VPN Throughput
4 Gbps UTM Throughput
6000 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 870

14 Gbps Firewall Throughput
10 Gbps VPN Throughput
5.7 Gbps UTM Throughput
7000 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 870-F

14 Gbps Firewall Throughput
10 Gbps VPN Throughput
5.7 Gbps UTM Throughput
7000 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 1525-RP

25 Gbps Firewall Throughput
10 Gbps VPN Throughput
6.7 Gbps UTM Throughput
10000 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 1520-RP

14 Gbps Firewall Throughput
10 Gbps VPN Throughput
6.7 Gbps UTM Throughput
10000 Branch Office VPN Tunnels

WatchGuard XTM 2520

35 Gbps Firewall Throughput
10 Gbps VPN Throughput
Up to 10 Gbps UTM Throughput
Unrestricted BOVPN Tunnels

WatchGuard XTMv Small Office Series

WatchGuard XTMv Medium Office Series

WatchGuard XTMv Large Office Series

WatchGuard XTMv Datacenter Series

Nhà phân phối chính thức thiết bị Tường Lửa WatchGuard tại Việt Nam